Οικονομικά

Έως 12/10 η προθεσμία συμμετοχής στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Covid-19


Από την έντυπη έκδοση

Έως τις 12 Οκτωβρίου 2020 δίνει προθεσμία η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για να συμμετάσχουν στον 2ο κύκλο Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 μέσω του οποίου θα χρηματοδοτηθούν με εγγυημένα -στο 80%- δάνεια κεφαλαίου κίνησης οι μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας.

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 ενισχύθηκε με πόρους προερχόμενους από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και από συγχρηματοδοτούμενους πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ) με επιπλέον 780 εκατ. ευρώ, οπότε τα συνολικά διαθέσιμα κεφάλαια των δύο κύκλων του Ταμείου Εγγυοδοσίας ανέρχονται πλέον σε 1,78 δισ. ευρώ.

Επιπρόσθετα, η προμήθεια της εγγύησης που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις επιχορηγείται πλήρως και στον Β’ κύκλο λειτουργίας του Ταμείου, τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων. Υπενθυμίζεται ότι το καθεστώς κρατικών ενισχύσεων στο οποίο εμπίπτει ο Α’ και ο Β’ Κύκλος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 είναι το «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19», όπως εκάστοτε ισχύει.

* Με τη μόχλευση μέσω του τραπεζικού συστήματος, τα δάνεια που τελικά θα χορηγηθούν προς τις μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις, το αργότερο μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020, από τον 2ο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας, αναμένεται να προσεγγίσουν τα 2,5 δισ. ευρώ.

6 δισ. ευρώ

Δεδομένου ότι το συνολικό ύψος των δανείων που εγκρίθηκαν και χορηγήθηκαν στον Α’ κύκλο λειτουργίας του Ταμείου Εγγυοδοσίας ξεπέρασε τα 3,5 δισ. ευρώ, το συνολικό ύψος των δανείων και των δύο κύκλων που θα λάβουν οι επιχειρήσεις έως το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσει τα 6 δισ. ευρώ.

* Σημαντικό σημείο διαφοροποίησης είναι ότι το 75% έως 90% των νέων δανείων του 2ου κύκλου του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 απευθύνεται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της χώρας που έχουν πληγεί από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας. Όπως και στον 1ο Κύκλο, τα αιτήματα των επιχειρήσεων για τον 2o Κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Covid-19 υποβάλλονται πρώτα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και στη συνέχεια, μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, οι επιχειρήσεις υποβάλλουν τα αιτήματα χρηματοδότησής τους στις συνεργαζόμενες τράπεζες, οι οποίες τελικά αξιολογούν τις αιτήσεις των επιχειρήσεων προς ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19.

Ποιοι εξαιρούνται

Δικαίωμα συμμετοχής στον 2ο κύκλο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας έχουν όλες οι επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εκτός

* των εξωχώριων, 
* των εταιρειών συμμετοχών σε άλλες εταιρείες,
* των επιχειρήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
* των δημοσίων φορέων και των θυγατρικών τους, 
* των ΟΤΑ και των θυγατρικών τους.

Βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας των επιχειρήσεων που υποβάλλουν αίτημα χρηματοδότησης για το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων Covid-19 μέσω του www.ependyseis.gr του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, είναι να μη θεωρούνται «προβληματικές» κατά την 31η-12-2019. Αν η επιχείρηση (ανεξαρτήτως μεγέθους) ήταν προβληματική κατά την 31η-12-2019 και έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες πριν από την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης, είναι δυνατό να λάβει ενίσχυση μέσω του «Προσωρινού Πλαισίου για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου Covid-19».

Πηγή