Οικονομικά

Καθαρά κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ εξάμηνο 


Με καθαρά κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ έκλεισε το α’ εξάμηνο του 2020 η PRODEA Investments έναντι 112,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο του 2019. 

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε σε 81,2 εκατ. ευρώ έναντι 79,5 εκατ. ευρώ με αύξηση 2,2%, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, αναπροσαρμογής αξίας των ακινήτων και λοιπών μη επαναλαμβανόμενων κονδυλίων (adjustedEBITDA) ανήλθαν σε 52,4 εκατ. ευρώ έναντι 54,0 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.  

Η εταιρεία ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 16,5 εκατ. ευρώ ενώ μη λαμβάνοντας υπ’ όψιν την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων καθώς και μη επαναλαμβανόμενα κονδύλια, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν το α’ εξάμηνο του 2020 σε 28,6 εκατ. ευρώ έναντι καθαρών κερδών 28,5 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2019 (αύξηση 0,4%).

Η Εσωτερική Αξία (NAV) του ομίλου την 30η Ιουνίου 2020 ανήλθε σε 1.365,6 εκατ. ευρώ ή 5,35 ευρώ ανά μετοχή έναντι 1.419,3 εκατ. ευρώ και 5,56 ευρώ ανά μετοχή αντίστοιχα την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Την 30η Ιουνίου 2020 το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου αποτελούνταν από 374 εμπορικά ακίνητα, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 1.292 χιλ. τ.μ. Τριακόσια τριάντα (330) ακίνητα βρίσκονται στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται σε περιοχές υψηλής προβολής και εμπορικότητας. Επίσης, είκοσι έξι (26) βρίσκονται στην Κύπρο, δεκατέσσερα (14) ακίνητα στην Ιταλία, δύο στη Βουλγαρία και δύο στη Ρουμανία. Η εύλογη αξία των ακινήτων του Ομίλου στις 30 Ιουνίου 2020 ανερχόταν 2.218,4 εκατ. ευρώ (31.12.2019: 372 εμπορικά ακίνητα εύλογης αξίας 2.224,8 εκατ. ευρώ).

naftemporiki.gr

Πηγή